Bursa escort

Richtlijn vrijwilligersplan

Waarom deze richtlijn?
Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Omdat er tegenwoordig helaas steeds minder vrijwilligers een structurele bijdrage kunnen of willen bieden bij het uitvoeren van de verschillende taken, kan dit op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Het bestuur heeft zich de afgelopen twee jaar ingespannen om extra vrijwilligers te werven helaas is dit onvoldoende gelukt en het bestuur voelt zich daarom genoodzaakt tot het nemen van maatregelen. Aangezien r.k.s.v. Taxandria  niet de enige vereniging is met dit probleem, hebben wij het opstellen van dit vrijwilligersplan, het vrijwilligersplan van ander voetbalverenigingen als leidraad genomen. De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn eenduidig:

 • Je MAG lid worden van r.k.s.v. Taxandria;
 • Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden;
 • Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van r.k.s.v. Taxandria

Op wie heeft dit plan betrekking?
r.k.s.v. Taxandria  onderscheidt voor dit plan twee categorieën vrijwilligers:

 • De vrijwilliger die zich heeft opgegeven (gevraagd dan wel ongevraagd) om één of meerdere functies en of taken te vervullen;
 • De vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersplan verplicht is een taak uit te voeren. Deze vrijwilliger noemen we verder in dit vrijwilligersplan een taakplichtige.

Uitgangspunt van het vrijwilligersplan is dat ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (A t/m D) tenminste één vrijwilligersfunctie of meerdere taakplichten vervult. Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen, met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Daarvoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Jeugdleden (tot en met 18 jaar) kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s) of verzorger(s) die als wettelijke vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor het invullen van de vrijwilligerstaak van de vereniging. Gezinnen met meer dan één spelend lid (1 of meerdere kinderen en/of 1 of beide ouders/verzorgers) worden voor maximaal twee taakplichtigen ingeroosterd of kunnen één functie vervullen.

Wat kunt u van r.k.s.v Taxandria verwachten?
r.k.s.v. Taxandria verzorgt opleidingen op diverse gebieden zodat vrijwilligers en taakplichtigen een goede invulling aan hun functie of taak kunnen geven. Denk hierbij aan trainers- en scheidsrechtercursussen, AED-training en opleidingen voor de kantine.

Welke bijdrage verwacht r.k.s.v. Taxandria van de vrijwilliger?
r.k.s.v. Taxandria  maakt onderscheid tussen functies en taken:

 • Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt, en geen urenverplichting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een coördinerende of bestuurlijke functie, ‘vaste’ scheidsrechter e.d..
 • Een taak is een rol die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Denk hierbij aan kantinewerkzaamheden, ondersteunen jeugdsecretariaat, opruimen, schoonmaken,  incidenteel leiden van een wedstrijd e.d..

Voor zowel de functies als de taken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld. Iedere taakplichtige wordt de mogelijkheid geboden zich, gedurende twee vast te stellen weken aan het begin van het seizoen, in te schrijven voor een functie of een taak op de dag en tijdstip dat haar of hem schikt. Indien de taakplichtige van deze voorinschrijving géén gebruik maakt, heeft het bestuur het recht de taakplichtige zelf in te roosteren op een dag en tijd die het bestuur het beste past.  Voor alle taakplichtige  geldt dat zij maximaal tweemaal per jaar een halve zaterdag of zondag worden ingezet voor een taak of functie.

Spelregels

 • Als een vrijwilligerstaak/taakplicht eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. U dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger / taakplichtige blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of taakplicht.
 • In geval van (persoonlijke) calamiteiten dient u te allen tijde de commissie waaronder de taakplicht valt te informeren. Dat betekent niet dat u daarmee gevrijwaard bent van eventuele sancties.
 • Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald.
 • Maatschappelijke stages van scholieren kunnen worden gebruikt voor het vervullen van een vrijwilligerstaak. Hierbij bepaalt de vereniging de te verrichten taak. Niet de school of de scholier. De vereniging biedt op voorhand geen begeleiding aan van de stage van de betreffende scholier.
 • Vrijwilligers of taakplichtigen die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur is bevoegd hier een besluit in te nemen.
 • De commissie waaronder de taak valt, zal een registratie bijhouden van de aanwezigheid van de taakplichtigen op de ingeroosterde momenten.
 • Bij het niet op komen dagen voor de ingeroosterde taak zal een boete aan de taakplichtige worden opgelegd. De hoogte van de boete is  € 40,-.
 • De verplichting tot uitvoering van vrijwilligerstaken kan afgekocht worden voor € 40,00 / seizoen / lid.
 • De sanctiemaatregelen gelden tevens bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorger van een jeugdlid. De ouder / verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk.
 • Het innen van boetes geschiedt per kwartaal.
 • Indien boetegelden niet betaald worden, is het bestuur gerechtigd de spelerspas van het betreffende lid in te nemen.
 • Geïnde gelden worden voor algemene doelen binnen de vereniging aangewend.
 • Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersplan en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersplan, daar waar nodig, bij te stellen en/of de hoogte van de sanctiebedragen te herzien.
 • Bij onduidelijkheden en/of dispuut is het besluit van het hoofdbestuur bindend.

Tot slot
Veel vrijwilligers binnen r.k.s.v. Taxandria zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor de vereniging. Echter met de toenemende taakdruk neemt dit plezier snel af. Daarom ziet het bestuur zich genoodzaakt tot invoering van dit vrijwilligersplan. Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ probeert het bestuur het plezier in de vrijwilligersfuncties en –taken te borgen, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding zal komen.
Zonder vrijwilligers, geen vereniging.
Zonder vereniging, geen voetbal….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Sponsors
Sponsors